An Phat Cat Tương| BAOVIET Bank

An Phat Cat Tương

Protection benefit:

Sum assured up to VND 15 billion for accidental death benefit

Illness benefit:

Sum assured up to VND 15 billion for cancer/stroker benefit

Flexible premium term:

1 - time premium payment, 20 - year protection

Protection

1. Death Benefits (2 options)
Basic Benefit (High Saving Value): Equal to the highest value of the Death Sum assured and the Policy Account Value at the time of death
Outstanding Benefit (High Protection Value): Equal to the total amount/sum of the Death Sum assured and Policy Account Value at the time of death.

2. Accident Benefit
• Basic benefit: Payout equal to the highest amount of the Sum insured for Critical Accidental Disability or the Policy Account Value
• Outstanding benefit: Payout equal to the total amount/sum of the Sum insured for Critical Accidental Disability and Policy Account Value

3. End-stage Critical Illness Benefits:
• 50% advance of Death Benefit, up to VND 500 million
• Premium Waiver of Death and Accident Benefits

4. Optional advanced Benefits
4.1. Benefits for Death due to accident is advanced up to VND 10 billion
• 200% Sum insured of this Benefit is for Commercial Flight Accident
• 100% Sum issured of this Benefit is for normal accident
4.2 Medical Care Benefit: Coverage up to 1,000 times of Medical Care Sum insured, equivalent to VND 2 billion for Hospital and Surgery Benefits.
• Basic hospital expense
• Special hospital expense
• Surgery expense
• Ambulance service
4.3 Cancer Benefit: payout up to 100% of Cancer Insurance Sum insured.
4.4 Stroke Benefit: payout up to 100% of Stroke Insurance Sum insured.
View More Collapse

Đầu tư tiết kiệm

1. Quyền lợi đáo hạn:
Khi Người được bảo hiểm sống đến độ tuổi mà Quý khách đã lựa chọn để nhận Quyền lợi đáo hạn tại thời điểm yêu cầu bảo hiểm, Bảo Việt Nhân thọ sẽ chi trả toàn bộ 100% Giá trị Tài khoản Hợp đồng (sau khi trừ các khoản nợ (nếu có)).

2. Khách hàng được hưởng lãi suất đầu tư được công bố sau khi kết thúc mỗi năm tài chính và không thấp hơn lãi suất cam kết tối thiểu.

3. Hưởng Quyền lợi Duy trì hợp đồng.

4. Hưởng Quyền lợi Thưởng gia tăng giá trị tài khoản:
Bảo Việt Nhân thọ sẽ chi trả cho Khách hàng mỗi năm bằng cách cộng vào Giá trị tài khoản Hợp đồng khi Hợp đồng thỏa mãn quy định tại Điều khoản. Hợp đồng càng có giá trị lớn thì quyền lợi Thưởng càng cao.

5. Quyền lợi thưởng gia tăng đầu tư:
Giá trị Tài khoản Hợp đồng tại thời điểm Hợp đồng chấm dứt hiệu lực sẽ được đánh giá và điều chỉnh (nếu cần) để đảm bảo không thấp hơn Giá trị Tài khoản đảm bảo.
View More Collapse

Flexible

Hình thức đóng phí đa dạng: 1 lần, 5 năm, đóng bằng thời hạn bảo hiểm
Được lựa chọn và điều chỉnh giải pháp tài chính
• Lựa chọn thời hạn bảo hiểm và thời hạn đóng phí phù hợp với điều kiện của gia đình
• Lựa chọn và thay đổi định kỳ đóng phí linh hoạt (Đối với lựa chọn Đóng phí định kỳ)
Đáp ứng nhu cầu tài chính cấp thiết
• Tạm ứng từ Giá trị hoàn lại, rút một phần Giá trị Tài khoản Hợp đồng đáp ứng nhu cầu tài chính cấp thiết
• Khôi phục hiệu lực Hợp đồng sau khi Hợp đồng bị chấm dứt hiệu lực.
View More Collapse

Bảo vệ cả gia đình

Customers are allowed to participate in riders for themselves or their family members:
• Product group against accident risks
• Product group of health care, medical benefits
• Product group of Premium waiver when getting risks.
View More Collapse