Menu
close

Trưởng Phòng Phát Triển Sản Phẩm Khách Hàng Cá Nhân

2
Khối Ngân hàng Bán lẻ & Doanh nghiệp
15/07/2022
Hội sở (Hà Nội)

- Lập, tổ chức triển khai kế hoạch hoạt động của Phòng Phát triển sản phẩm Bán lẻ;

- Chỉ đạo và giám sát thực hiện kế hoạch hoạt động của Phòng PTSP Bán lẻ để đảm bảo triển khai các công việc theo đúng kế hoạch.

- "Nghiên cứu đề xuất xây dựng, điều chỉnh các chính sách, sản phẩm, dịch vụ trong từng thời kỳ đảm bảo phù hợp với chiến lược, kế hoạch kinh doanh của BAOVIET Bank trong từng thời kỳ.

- Cải tiến, xây dựng phát triển các quy trình, quy định về sản phẩm dịch vụ.

- Phối hợp các bên để truyền thông, giới thiệu và triển khai các sản phẩm, dịch vụ."

- Phối hợp xây dựng và tham gia triển khai kế hoạch đào tạo các chính sách, sản phẩm dịch vụ của BAOVIET Bank.

- Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện từng sản phẩm dịch vụ để có giải pháp kịp thời trong việc cung ứng sản phẩm cho khách hàng đạt hiệu quả cao.

- Đánh giá chất lượng và đề xuất về công tác nhân sự của Phòng.

- Thực hiện báo cáo định kỳ/đột xuất về các hoạt động của Phòng PTSP Bán lẻ theo quy định của BAOVIET Bank/theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo.

- Hướng dẫn, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho CBNV; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và tạo cơ hội phát triển nghề nghiệp cho CBNV.

- Hoàn thành chương trình đào tạo và tự đào tạo theo chức danh nhằm nâng cao năng lực quản trị điều hành.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của các cấp lãnh đạo và theo quy định của BAOVIET Bank nhằm hoàn thành mục tiêu chung của Phòng.

Kiến thức:

- Am hiểu về chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng. Hiểu biết chuyên sâu về công việc phát triển sản phẩm dịch vụ cá nhân tại các ngân hàng.

Kỹ năng:

- Có kỹ năng tổ chức, quản lý, đào tạo, huấn luyện

- Có kỹ năng thuyết trình, làm việc nhóm, giao tiếp, thuyết phục, truyền đạt, hướng dẫn

- Có khả năng tư duy logic, đánh giá, nhạy bén, cẩn trọng, có trách nhiệm cao và tinh thần quyết đoán trong xử lý công việc được giao

Ứng tuyển ngay