Menu
close

Chuyên viên Quản lý Tài sản Nợ có

KT.2023
Khối Quản lý Tài chính
28/02/2023
Hội sở (Hà Nội)

-          Quản lý các trạng thái rủi ro lãi suất và rủi ro thanh khoản phù hợp với mức chấp nhận về rủi ro và các giới hạn an toàn do ALCO phê duyệt và các quy định của Ngân hàng Nhà nước;

-          Thực hiện và quản lý định giá điều chuyển vốn nội bộ nhằm khuyến khích hiệu quả hoạt động trong từng đơn vị kinh doanh và từng lĩnh vực hoạt động, giảm thiểu rủi ro cho Ngân hàng;

-          Tham mưu cho ALCO xây dựng chính sách quản lý cơ cấu của Bảng cân đối tài sản, thông qua quy mô, cơ cấu tài sản Nợ, tài sản Có cũng như các chỉ tiêu cân đối, các tỷ lệ an toàn hoạt động trên cơ sở tối đa hóa lợi nhuận, giảm thiểu rủi ro cho BAOVIET Bank;

-          Đánh giá kết quả triển khai thực hiện các quyết định, mục tiêu trong chiến lược quản lý danh mục tài sản Nợ, tài sản Có của BAOVIET Bank; Phân tích và đề xuất với ALCO giảm mức giá trị chịu rủi ro hoặc tìm kiếm lợi nhuận từ các biến đổi lãi suất khi quản lý các rủi ro từ cơ cấu bảng cân đối tài sản để nâng cao lợi nhuận và hiệu quả trong mọi hoạt động kinh doanh của Ngân hàng;

-          Xây dựng và triển khai hệ thống báo cáo ALM và hệ thống báo cáo quản trị.

-          Tốt nghiệp Đại học loại khá giỏi một trong các trường kinh tế. Ưu tiên những người có trình độ trên đại học.

-          Hiểu biết về nghiệp vụ quản trị ngân hàng, quản trị rủi ro thanh khoản và thị trường, phân tích tài sản Nợ - Có.

-          Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực ngân hàng thương mại, kiểm toán.

-          Ưu tiên các ứng viên có trình độ và kỹ năng liên quan đến chuyên ngành thống kê, toán kinh tế.

-          Sử dụng thành thạo tiếng Anh.

  • Chế độ bảo hiểm
  • Du Lịch
  • Chế độ thưởng
  • Chăm sóc sức khỏe
  • Đào tạo
  • Tăng lương
  • Nghỉ phép năm
Ứng tuyển ngay