Menu
close

Chuyên viên Phát triển Sản phẩm Bán lẻ

2024
Khối Ngân hàng Bán lẻ & Doanh nghiệp
31/05/2024
Hội sở (Hà Nội)
 • Xây dựng, triển khai, quản lý danh mục sản phẩm;
 • Xây dựng chính sách giá (phí, lãi suất) theo sản phẩm, nhóm khách hàng cá nhân trong từng thai kỳ;
 • Nghiên cứu, xây dựng, triển khai chương trình ưu đãi, chương trình dành cho Khách hàng cá nhân;
 • Nghiên cứu thị trường, đánh giá nhu cầu Khách hàng Cá nhân theo chiến lược kinh doanh của BAOVIETBANK;
 • Thiết kế sản phẩm mới, cải tiến các sản phẩm hiện hữu phù hợp với Khách hàng Cá nhân;
 • Phát triển sản phẩm huy động: Nghiên cứu thị trường, tham khảo sản phẩm từ các Ngân hàng bạn; đề xuất ý tưởng và xây dựng phát triển sản phẩm; tổ chức đào tạo; tổ chức bán hàng triển khai sản phẩm;
 • Marketing sản phẩm: Lên kế hoạch marketing sản phẩm, tham gia triển khai các chương trình truyền thông, chiến dịch bán hàng;
 • Quản lý sản phẩm: Quản lý danh mục sản phẩm, theo dõi báo cáo doanh số sản phẩm, rà soát, đánh giá sản phẩm định kỳ. Lập bộ câu hỏi đào tạo, xây dựng tài liệu đào tạo, xây dựng tài liệu truyền thông, quản lý, cập nhật danh mục sản phẩm.
 • Tham gia, đóng góp ý kiến xây dựng chính sách, văn bản, sản phẩm;
 • Xây dựng, triển khai, quản lý danh mục sản phẩm;
 • Xây dựng chính sách giá (phí, lãi suất) theo sản phẩm, nhóm khách hàng cá nhân trong từng thai kỳ;
 • Nghiên cứu, xây dựng, triển khai chương trình ưu đãi, chương trình dành cho Khách hàng cá nhân;
 • Nghiên cứu thị trường, đánh giá nhu cầu Khách hàng Cá nhân theo chiến lược kinh doanh của BAOVIETBANK;
 • Thiết kế sản phẩm mới, cải tiến các sản phẩm hiện hữu phù hợp với Khách hàng Cá nhân;
 • Phát triển sản phẩm huy động: Nghiên cứu thị trường, tham khảo sản phẩm từ các Ngân hàng bạn; đề xuất ý tưởng và xây dựng phát triển sản phẩm; tổ chức đào tạo; tổ chức bán hàng triển khai sản phẩm;
 • Marketing sản phẩm: Lên kế hoạch marketing sản phẩm, tham gia triển khai các chương trình truyền thông, chiến dịch bán hàng;
 • Quản lý sản phẩm: Quản lý danh mục sản phẩm, theo dõi báo cáo doanh số sản phẩm, rà soát, đánh giá sản phẩm định kỳ. Lập bộ câu hỏi đào tạo, xây dựng tài liệu đào tạo, xây dựng tài liệu truyền thông, quản lý, cập nhật danh mục sản phẩm.
 • Tham gia, đóng góp ý kiến xây dựng chính sách, văn bản, sản phẩm;
Ứng tuyển ngay