Menu
close

Chuyên viên chính - Phòng Tuân Thủ

2024
Khối Văn phòng & Quản trị Hoạt động
31/05/2024
Hội sở (Hà Nội)

1.            Kiểm soát tính tuân thủ quy định pháp luật trong việc xây dựng văn bản nội bộ

2.            Xây dựng hoặc tham gia xây dựng các dự thảo văn bản định chế

3.            Tham gia xử lý các vướng mắc về việc tuân thủ các quy định pháp luật.

4.            Rà soát, đánh giá, tham mưu những nội dung bất cấp giữa các quy định nội bộ trong quá trình vận hành.

5.            Đầu mối thực hiện hoặc phối hợp với các Đơn vị trong hệ thống góp ý các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tổ chức xã hội nghề nghiệp.

6.            Xây dựng và quản lý hệ thống ủy quyền.

7.            Tổng hợp, phân tích, cảnh báo đánh giá tác động, ảnh hưởng của các văn bản quy phạm pháp luật đến việc tổ chức và hoạt động của Ngân hàng.

8.            Phối hợp với các đơn vị nhận dạng, đo lường, kiểm soát, phát hiện và phòng chống vi phạm về mặt pháp luật, quy định nội bộ.

9.            Triển khai phổ biến tuyên truyền quy định pháp luật và quản lý văn bản nội bộ

10.        Triển khai công tác khiếu nại, tố cáo.

11.        Các nhiệm vụ khác


Yêu cầu về học vấn:

·         Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Luật (tại trường Đại học Luật HN, Đại Học Luật HCM hoặc Trường Đại học Luật – Đại học Quốc Gia Hà Nội) trở lên.

Yêu cầu về kinh nghiệm:

·         Có kinh nghiệm trên 2 năm làm tại vị trí chuyên viên/chuyên viên chính về công tác Tuân Thủ hoặc kiểm toán nội bộ tại các tổ chức tín dụng (ưu tiên Ngân hàng TMCP);

·         Am hiểm về hoạt động của Ngân hàng và công tác tuân thủ tại hệ thống Ngân hàng.

Ứng tuyển ngay