Tiền gửi thanh toán

Tài khoản tiền gửi thanh toán là tài khoản bằng đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ của Khách hàng tổ chức  mở tại BAOVIET Bank để sử dụng các dịch vụ thanh toán do BAOVIET Bank cung ứng.