Giao dịch qua Fax

Giao dịch qua fax: Là dịch vụ BAOVIET Bank cung cấp cho Khách hàng đăng ký giao dịch qua fax. Theo đó, BAOVIET Bank thực hiện các giao dịch theo đúng nội dung trên Chứng từ bản fax nhận từ Khách hàng và bổ sung chứng từ gốc sau đó.

-          Loại giao dịch qua fax: Giao dịch tài khoản tiền gửi, Giao dịch cho vay, Giao dịch bảo lãnh, Giao dịch tài trợ thương mại, Giao dịch ngoại hối.

-          Hạn mức giao dịch qua fax: Theo quy định của BAOVIET Bank trong từng thời ký đối với từng loại giao dịch

Hạn mức giao dịch trong ngày tối đa: 70 tỷ đồng.

-          Giảm bớt các giao dịch trực tiếp, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí nhưng vẫn đảm bảo tính chính xác và an toàn.

-          Thực hiện được cùng lúc nhiều giao dịch trong ngày.

-          Phương thức sử dụng đơn giản, hiệu quả.

Ngân hàng và Khách hàng sẽ ký Hợp đồng dịch vụ giao dịch qua fax.

Chia sẻ: