Kiểm toán viên

Mã số: 

298.1907

Địa điểm làm việc: 

  • Hội sở (Hà Nội)

Đơn vị cần tuyển: 

  • Ban Kiểm soát

Mô tả công việc: 

-         Thực hiện công tác kiểm toán cụ thể theo quy định và chính sách của ngân hàng và các hướng dẫn của KTNB;

-         Tham gia các cuộc kiểm toán theo phân công của Trưởng phòng KTNB hoặc KTV Trưởng nhóm;

-         Tham gia thực hiện các cuộc kiểm toán đặc biệt theo yêu cầu của Ban kiểm soát và Lãnh đạo Phòng;

-         Tham gia quá trình đánh giá rủi ro hàng năm cho mục đích xây dựng kế hoạch kiểm toán năm theo phân công của Trưởng nhóm hoặc Trưởng phòng;

-         Tham gia đóng góp ý kiến trong việc xây dựng/rà soát/hoàn thiện phương pháp, chính sách, quy trình kiểm toán nội bộ;

-         Chịu sự giám sát trực tiếp và thực hiện các công việc khác theo phân công của Trưởng nhóm, Trưởng phòng KTNB.

Điều kiện dự tuyển: 

-       Có phẩm chất trung thực, ý thức chấp hành pháp luật;

-       Có kiến thức, hiểu biết chung về pháp luật, về quản trị kinh doanh và các nghiệp vụ ngân hàng;

-       Có bằng đại học trở lên về một trong các ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, kế toán, kiểm toán;

-       Có khả năng thu thập, phân tích, đánh giá và tổng hợp thông tin;

-       Có kiến thức, kỹ năng về kiểm toán nội bộ;

-         Am hiểu về hệ thống ngân hàng lõi; các nghiệp vụ ngân hàng và quản lý rủi ro trong lĩnh vực ngân hàng;

-         Có kinh nghiệm làm việc trực tiếp trong ngành ngân hàng, tài chính, kế toán, kiểm toán tối thiểu là 02 năm;

-         Có kinh nghiệm làm kiểm toán nội bộ tại các TCTD hoặc làm việc tại các công ty kiểm toán độc lập;

-         Có khả năng giao tiếp tốt, trình bày, soạn thảo báo cáo và văn   bản phù hợp (word, excel, power point, …).

-         Có thể đi công tác trong nước tối thiểu 30% số ngày làm việc;

-         Có kỹ năng làm việc nhóm.