Chuyên viên Tác nghiệp chuyển tiền quốc tế và Tài trợ thương mại

Mã số: 

195.1905

Địa điểm làm việc: 

  • Hội sở (Hà Nội)

Mô tả công việc: 

1. Tác nghiệp tài trợ thương mại:

–      Xử lý các giao dịch thuộc nghiệp vụ Thư tín dụng: Phát hành/sửa đổi LC, thông báo LC, kiểm tra bộ chứng từ LC, thanh toán LC và các công việc khác thuộc nghiệp vụ LC;

–      Xử lý các giao dịch thuộc nghiệp vụ Nhờ thu: Xử lý bộ chứng từ nhờ thu xuất khẩu, nhờ thu nhập khẩu; thanh toán nhờ thu và các công việc khác thuộc nghiệp vụ Nhờ thu;

–      Xử lý các giao dịch thuộc nghiệp vụ Bảo lãnh: Thông báo bảo lãnh, phát hành bảo lãnh quốc tế và các công việc khác thuộc nghiệp vụ bảo lãnh;

2. Tác nghiệp thanh toán quốc tế:

–       Xử lý các giao dịch chuyển tiền quốc tế đi, đến;

3. Tư vấn nghiệp vụ:

–      Tư vấn cho các ĐVKD, khách hàng về kỹ thuật nghiệp vụ về Thanh toán quốc tế và Tài trợ thương mại;

4. Lập báo cáo và lưu trữ tài liệu:

–      Lập các báo cáo theo phân công;

–      Lưu trữ chứng từ, tài liệu;

5. Tham gia xây dựng các quy định, quy trình, hướng dẫn: 

–      Chủ động đề xuất các ý kiến để cải tiến, hoàn thiện quy trình, thủ tục tác nghiệp;

–      Tham gia đóng góp ý kiến cho các dự thảo Quy định, Quy trình, hướng dẫn nội bộ liên quan đến nghiệp vụ Tài trợ thương mại và Thanh toán quốc tế theo phân công;

6. Thực hiện công việc khác theo phân công:

–     Hỗ trợ các bộ phận khác trong TTTT&TTTM thực hiện các nghiệp vụ Thanh toán trong nước và Tác nghiệp Kinh doanh tiền tệ theo phân công cụ thể;

–     Đề xuất các yêu cầu hoàn thiện, phát triển hệ thống Corebanking và các hệ thống công nghệ phục vụ tác nghiệp.

Điều kiện dự tuyển: 

1. Có khả năng về:

–         Giao tiếp nói và viết tốt;

–         Lập kế hoạch và quản lý thực hiện công việc hiệu quả;

–         Làm việc độc lập và làm việc theo nhóm;

2. Có kiến thức về:

–         Nghiệp vụ và sản phẩm tài trợ thương mại;

–         Các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động TTTM: quy định về quản lý ngoại hối; xuất/nhập khẩu; …

–         Hệ thống Swift và chuẩn tin điện Swift đối với nghiệp vụ LC, Bảo lãnh, Nhờ thu, Chuyển tiền và quản lý tiền tệ;

–         UCP; ISBP; URC; URR; Incoterms;

–         Quản lý rủi ro trong tài trợ thương mại và chuyển tiền;

–         Các hoạt động sản xuất công nghiệp và thương mại.

3. Yêu cầu khác:

–         Có bằng đại học về lĩnh vực tài chính, ngân hàng, ngoại thương kinh tế hoặc tương đương;

–         Giao tiếp nói và viết tốt bằng tiếng Anh;

–         Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc ở vị trí chuyên viên tài trợ thương mại tại ngân hàng thương mại.