Báo chí viết về BAOVIET Bank

BAOVIET Bank THÊM NGHIỆP VỤ ĐẠI LÝ BẢO HIỂM

Ngày 12/3/2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có Quyết định số 376/QĐ-NHNN về việc bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng Bảo Việt (BAOVIET Bank).

 

Theo đó, Thống đốc NHNN quyết định bổ sung vào Điểm d Điều 3 Giấy phép thành lập và hoạt động số 328/GP-NHNN ngày 11/12/2008 của Thống đốc NHNN cấp cho BAOVIET Bank nội dung hoạt động “Đại lý bảo hiểm theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của NHNN Việt Nam”.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động số 328/GP-NHNN ngày 11/12/2008 của Thống đốc NHNN cấp cho BAOVIET Bank.

Theo: Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam

Chia sẻ: 

Các tin khác: