Tiết kiệm Lãi Suất Lũy Tiến

Tỷ giá - Lãi suất

laisuat-luy-tien28/09/2020

Ngày hiệu lực: 

28/09/2020

LÃI SUẤT TIẾT KIỆM LŨY TIẾN

 Kỳ hạn

Tiền VND ( % năm)

Tiền USD ( %/năm)

Từ 50 triệu đến dưới 300 triệu

Từ 300 triệu đến dưới 500 triệu

Từ 500 triệu đến dưới 1 tỷ

Từ 1 tỷ trở lên

Từ 5000 USD  đến dưới 10.000 USD

Từ 10.000 USD đến dưới 20.000 USD

Từ 20.000 USD đến dưới 50.000 USD

Từ 50.000 USD đến dưới 100.000 USD

Từ 100.000 USD trở lên

1 tháng

3.5

3.5

3.5

3.5

0

0

0

0

0

2 tháng

3.5

3.5

3.5

3.5

0

0

0

0

0

3 tháng

3.95

3.95

3.95

3.95

0

0

0

0

0

4 tháng

3.75

3.75

3.75

3.75

5 tháng

3.75

3.75

3.75

3.75

6 tháng

6.12

6.12

6.12

6.12

0

0

0

0

0

7 tháng

6.1

6.1

6.1

6.1

8 tháng

6.1

6.1

6.1

6.1

9 tháng

6.15

6.15

6.15

6.15

0

0

0

0

0

10 tháng

6.2

6.2

6.2

6.2

11 tháng

6.2

6.2

6.2

6.2

12 tháng

7.22

7.22

7.22

7.22

0

0

0

0

0

13 tháng

7.25

7.25

7.25

7.25

15 tháng

7.26

7.26

7.26

7.26

18 tháng

6.85

6.85

6.85

6.85

0

0

0

0

0

24 tháng

6.85

6.85

6.85

6.85

0

0

0

0

0

36 tháng

6.85

6.85

6.85

6.85

Sản phẩm Tiết kiệm Lãi suất lũy tiến của BAOVIET Bank được áp dụng đối với 2 loại tiền VND và USD. Khách hàng lựa chọn sản phẩm này sẽ được hưởng thêm lãi suất tiết kiệm ưu đãi với mức tiền gửi tối thiểu từ 50 triệu VND hoặc 5 nghìn USD. Lãi suất của sản phẩm được áp dụng bằng lãi suất tiết kiệm trả lãi cuối kỳ cộng lãi suất ưu đãi theo số dư. Kỳ hạn và lãi suất của Tiết kiệm lãi suất lũy tiến sẽ được áp dụng theo công bố của BAOVIET Bank trong từng thời kỳ.

Ghi chú: 

Quý khách hàng lưu ý: - Lãi suất được tính trên cơ sở năm 365 ngày. Quý khách hàng vui lòng liên hệ với các điểm giao dịch BAOVIET Bank gần nhất để được cập nhật lãi suất mới nhất.