Vay vốn dễ dàng - Vững vàng tài chính - BAOVIET Bank
Mua nhà
Mua xe
Sản xuất, kinh doanh
Tiêu dùng
Quyền lợi
  • Lãi suất ưu đãi chỉ từ 3%/năm.
  • Hạn mức 1300 tỷ đồng.
  • Áp dụng khách hàng có tài sản bảo đảm.
  • Linh hoạt lựa chọn phương án vay.
Bạn đang có nhu cầu vay vốn? (Vui lòng chọn các lựa chọn dưới đây)
Vay mua nhà
Vay mua xe
Vay tiêu dùng
Vay sản xuất, kinh doanh
Vui lòng lựa chọn.
Số tiền vay (Vui lòng chọn 1 trong các lựa chọn dưới đây)
Dưới 1 tỷ đồng
Từ 1 - 3 tỷ đồng
Trên 3 tỷ đồng
Vui lòng lựa chọn.
Thông tin khách hàng
Vui lòng nhập thông tin.
Vui lòng nhập thông tin.
Vui lòng lựa chọn.
Vui lòng lựa chọn.
Vui lòng nhập thông tin.
x