Chuyên viên Giám sát tín dụng

Mã số: 

137.2005

Địa điểm làm việc: 

 • Hội sở (Hà Nội)

Đơn vị cần tuyển: 

 • Khối Quản lý rủi ro

Mô tả công việc: 

 • Giám sát các khoản vay không tuân thủ đúng theo các quy định đặt ra trong chính sách tín dụng; Giám sát phân loại nợ và trích lập dự phòng tín dụng;
 • Phân tích, đánh giá chất lượng tín dụng của toàn hệ thống BAOVIET BANK nhằm xác định những bất hợp lý, rủi ro tiềm ẩn và  đề xuất các biện pháp quản lý phù hợp;
 • Định kỳ thực hiện rà soát việc tập trung vốn cho một khách hàng, nhóm khách hàng (được định nghĩa trong Chính sách tín dụng) để  đảm bảo phân tán rủi ro.
 • Giám sát việc đánh giá lại tài sản theo định kỳ, phân tích mức độ ảnh hưởng do sự thay đổi về giá trị của từng loại tài sản đảm bảo;
 • Thông qua việc rà soát các khoản vay xấu và các khoản nợ có vấn đề để xác định các điểm yếu trong quá trình phê duyệt và giám sát khoản vay, phối hợp với Phòng Tái thẩm định, Ban Pháp chế cải tiến quy trình cho phù hợp.
 • Lập các báo cáo đánh giá theo định kỳ, báo cáo bất thường, báo cáo những khoản tín dụng lớn, báo cáo về xu hướng phát triển,  báo cáo phân tích, bài học kinh nghiệm.

Điều kiện dự tuyển: 

 • Tốt nghiệp Đại học loại khá giỏi một trong các trường kinh tế. Ưu tiên những người có trình độ trên đại học.
 • Hiểu biết về nghiệp vụ Tín dụng: Phân tích tín dụng và quản lý rủi ro tín dụng.
 • Am hiểu về luật kinh tế.
 • Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương hoặc 3 năm kinh nghiệm tại các vị trí liên quan đến hoạt động cấp tín dụng. Ưu tiên các ứng viên ứng viên có kinh nghiệm làm việc ở các vị trí tương tự ở các NHTM khác hoặc kiểm toán ngân hàng;
 • Ưu tiên các ứng viên có trình độ và kỹ năng liên quan đến chuyên ngành thống kê, toán kinh tế.