Menu
close

CV/CVC/CVCC Quản lý Tài sản Nợ-Có - Phòng ALM

2024
Khối Quản lý Tài chính
30/05/2024
Hội sở (Hà Nội)

- Theo dõi biến động và đề xuất phương án cải thiện cơ cấu kỳ hạn Tài sản- Nguồn vốn và hiệu quả sử dụng Bảng cân đối;

- Dự báo Bảng cân đối kế toán, Thu nhập lãi thuần (NII), Chỉ số đảm bảo an toàn hoạt động và Chỉ số Hiệu quả Kinh doanh. Phân tích và đề xuất phương án điều tiết cấu trúc Bảng cân đối đảm bảo cân bằng Tuân thủ Chỉ số và Lợi nhuận mục tiêu;

- Xây dựng/hỗ trợ xây dựng Chính sách, quy trình Quản lý Tài sản Nợ-Có;

- Phối hợp xây dựng và quản lý Rủi ro thanh khoản, Rủi ro lãi suất Sổ ngân hàng và Rủi ro khác phát sinh trên Bảng cân đối;

- Xây dựng kế hoạch tài trợ vốn, kế hoạch vốn tự có tương lai;

- Phân tích, đóng góp ý kiến và phân tích ảnh hưởng các văn bản pháp luật liên quan đến quản lý Tài sản Nợ- Tài sản Có của TCTD;

- Tổng hợp và chuẩn bị báo cáo ALCO, theo dõi tình hình thực hiện và phối hợp thực hiện các công việc theo yêu cầu của ALCO;

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

- Tốt nghiệp Đại học (trở lên) chuyên nghành Tài chính-Ngân hàng, Kế toán-Kiểm toán, Kinh tế, ứng viên có chứng chỉ CFA/FRM/ACCA là một lợi thế; 

- Vị trí CVC/CVCC yêu cầu có kinh nghiệm tương đương tại TCTD hoặc công ty tư vấn Big4 mảng ALM, FTP;

- Có kiến thức tốt về kế toán quản trị, kế toán ngân hàng, cập nhật các kiến thức về tài chính ngân hàng ở Việt Nam;

- Hiểu biết các sản phẩm của ngân hàng, am hiểu hệ thống là một lợi thế;

- Có tư duy logic, khả năng phân tích số liệu và kỹ năng tìm kiếm thông tin;

- Trung thực và có trách nhiệm;

- Thành thạo các công cụ Excel, Word, Powerpoint, biết được SQL, R là một lợi thế;

- Có khả năng giao tiếp bằng Tiếng Anh.

Ứng tuyển ngay