Tiết kiệm VND

Tỷ giá - Lãi suất

laisuat-vnd-15/11/2019

Ngày hiệu lực: 

18/03/2014

LÃI SUẤT TIẾT KIỆM VND

TT Loại kỳ hạn
Lãi suất cuối kỳ
(%/năm)
Lãi suất trả trước
(%/năm)
Lãi suất định kỳ tháng
(%/năm)
Lãi suất định kỳ quý
(%/năm)

EZ-Saving
(%/năm)

1 Không kỳ hạn  1        
2 7 ngày  1       1  
3 14 ngày  1       1  
4 21 ngày